År:
Alla Ingen
Månader:
Alla Ingen
Registreringstyper:
Alla Ingen
Register:
Alla Ingen
Highchart Loading...

Information

På denna sida presenteras hur många registreringar respektive region gjort i de psykiatriska kvalitetsregistren fram till och med december 2022. Från och med 2023 har Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR, som driver sidan valt att inte fortsätta uppdatera med nya siffror då intresset för sidan har varit lågt samt svårigheter att få korrekt data från vissa register. Under våren 2023 kommer sidan att avvecklas helt. Har du frågor kring detta kan du kontakta psykreg@skr.se.

För att ta del av de indikatorer som rapporteras in till de Nationella Kvalitetsregisterna finns en del presenterade på Vården i siffror. Det är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. I Vården i siffror presenteras data som kan användas som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården.

Aktuella kvalitetsregister

Statistiken bygger på registrering i kvalitetsregistren BipoläR, BUSA, Bättre Beroendevård*, ECT, Kvalitetsstjärnan**, PsykosR, Q-bup, Riksät, RättspsyK och SIBER. För att läsa mer om respektive kvalitetsregister, besök www.psykiatriregister.se.

För att kunna registrera i ett kvalitetsregister krävs att enheten/mottagningen har en överenskommelse med registret. Kontakta aktuellt kvalitetsregister för mer information.

Dataunderlag och export av statistik

Respektive månads data levereras i slutet av nästkommande månad. Exempel: Dataöverföringarna, med statistik gällande januari månad, sker i slutet av februari.

Exportera statistik genom att trycka på fliken Tabell och sedan knappen Export till Excel. Välj vilken data du vill ha ut i kryssrutorna ovanför.

Tabellen visar antal

  Region Nyreg Uppfölj Avslut Totalt
  Region Nyreg Uppfölj Avslut Totalt